Kroon Vee Produksieveiling
4 November 2020

Vloer Registrasie:

VOORWAARDES TEN OPSIGTE VAN KOPERS:
VERKLARING DEUR OF NAMENS DIE KOPER

1. Die KOPER erken dat KROON VEE (die AFSLAER) se verkoopsvoorwaardes wat van toepassing is op openbare veilings deur hom gehou van toepassing is op die aankoop van die GOEDERE op die keersy hiervan en dat daardie voorwaardes op hom bindend is asof dit hierin herhaal is, met dien verstande dat niks hierin vervat enige afbreuk doen aan enige verpligtinge wat hy mag h uit hoofde van n KOPERSOOREENKOMS wat met die AFSLAER aangegaan is nie.

2. Die KOPER erken dat hy die GOEDERE op die keersy hiervan uiteengesit ontvang het, dat dit die GOEDERE is wat hy inderdaad gekoop het, en dat hy in alle opsigte tevrede is met die toestand en die gehalte daarvan, en dat dit geskik is vir die doel waarvoor hy dit gekoop het.

3. Indien die KOPER n regspersoon is waarvan die ondertekenaar van hierdie faktuur n Direkteur, Aandeelhouer, Lid, Agent of Trustee is, verbind die ondertekenaar hom deur en by die ondertekening van die faktuur teenoor die AFSLAER as borg en mede-hoofskuldenaar in solidum met afstanddoening van die regseksepsies, ordinis seu excussionis et divisionis vir die behoorlike nakoming van al die KOPER se verpligtinge tot betaling van die bedrag in hierdie faktuur vermeld, tesame met enige rente wat daarop verskuldig mag wees.

4. Rente teen Standard Bank primakoers plus 5% per maand maandeliks saamgestel en sal bereken word op rekenings wat nie die dag van die veiling ten volle vereffen is nie.

5. KOPERS en VERKOPERS stem vir doeleindes van enige regsgedinge wat uit die koop of die verkoop van diere voorspruit toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof. Die AFSLAER sal egter oor die diskresie beskik om aksie in die Hooggeregshof in te stel in welke geval die KOPER of VERKOPER se toestemming tot Landdroshof jurisdiksie nie beskou sal word as n grond vir die beperking van die AFSLAER se reg om regskoste te verhaal ooreenkomstig die Hooggeregshof se tariewe nie. KOPERS en VERKOPERS aanvaar aanspreeklikheid vir betaling van regskostes op n skaal van prokureur en eie klint vir doeleindes van enige regsgedinge wat mag voortspruit uit die koop of verkoop van diere. Die ondergetekende verbind die KOPER van die bogenoemde GOEDERE tot:
- die voorwaardes op die keersy hiervan
- n ooreenkoms met die AFSLAER dat enige uitstaande bedrag op hierdie faktuur rente sal dra teen die prima rentekoers van die Standard Bank van SA Bpk. plus 5% (vyf persent) per maand - welke rente maandeliks gekapitaliseer sal word. Die gevolmagtigde waarborg dat hy magtiging het om namens die KOPER die bogenoemde GOEDERE te koop, hierdie faktuur te teken en die KOPER te verbind aan die voorwaardes op die keersy hiervan by gebreke aan welke magtiging hy persoonlik aanspreeklik sal wees om die koopprys van die GOEDERE op navraag aan KROON VEE te betaal en gebonde sal wees aan alle voorwaardes wat op die KOPER bindend sou wees asof hyself die KOPER is.

 

Voltooi die vorm hieronder om te registreer vir die veiling of KLIEK HIER vir die PDF vorm wat voltooi moet word en gestuur word aan jan@kroonvee.com.

Om aanlyn te bie, registreer op die Swiftvee webblad.

 

   

 
 

Jan & Irma van Zyl
Sel: +27 (0)82 444 5222
Epos:  jan@kroonvee.com

Gideon & Rodien van Zyl
Sel: +27 (0)82 944 0600
Epos: gideon@kroonvee.com

Jan Jr & Marnel van Zyl
Sel: +27 (0)82 944 0500
Epos:  jvz@kroonvee.com

2005 - 2017 Kroon Vee
Alle regte voorbehou
Webblad Vrywaring